لوله های آبیاری قطره ای ساده ULTRA PIPE سایز 16
نام کالاسایزواحد سفارشقیمت
ضخامت 1 میلیمتر - استاندارد ملی 760716 mmكويل 400 متريبه روز
ضخامت 2/1 میلیمتر - استاندارد ملی 760616 mmكويل 400 متريبه روز
ضخامت 4/1 میلیمتر - استاندارد قديم 16 mmكويل 400 متريبه روز
ضخامت 5/1 میلیمتر - استاندارد ملی 760716 mmكويل 400 متريبه روز
لوله های آبیاری قطره ای سه لایه سایز 16 ULTRA PIPE به رنگ سبز
نام کالاسایزواخد فروشقیمت
ضخامت 1 میلیمتر - استاندارد ملی 760716 mmكويل 400 متريبه روز
ضخامت 2/1 میلیمتر - استاندارد ملی 760616 mmكويل 400 متريبه روز
ضخامت 4/1 میلیمتر - استاندارد قديم 16 mmكويل 400 متريبه روز
ضخامت 5/1 میلیمتر - استاندارد ملی 760716 mmكويل 400 متريبه روز
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار استوانه ای با دبی 2 و 4 لیتر در ساعت سایز 16 ULTRA PIPE باضخامت 1 میلیمتر
نام کالاسایزواحد فروشقیمت
با فاصله دريپر 30 سانتیمتر16 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 40 سانتیمتر16 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 50 سانتیمتر16 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 75 سانتیمتر16 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 100 سانتیمتر16 mmكويل 400 متريبه روز
لوله های آبیاری قطره ای دریپر استوانه ای با دبی 2 و 4 لیتر در ساعت سایز 16 ULTRA PIPE باضخامت 1/2 میلیمتر
نام کالاسایزواحد فروشقیمت
با فاصله دريپر 30 سانتیمتر16 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 40 سانتیمتر16 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 50 سانتیمتر16 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 75 سانتیمتر16 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 100 سانتیمتر16 mmكويل 400 متريبه روز
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار استوانه ای با دبی 2 و 4 لیتر در ساعت سایز 16 ULTRA PIPE با ضخامت 1/4 میلیمتر
نام کالاسایزواحد فروشقیمت
با فاصله دريپر 30 سانتیمتر16 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 40 سانتیمتر16 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 50 سانتیمتر16 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 75 سانتیمتر16 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 100 سانتیمتر16 mmكويل 400 متريبه روز
لوله های آبیاری قطره ای دریپر استوانه ای با دبی 2 و 4 در ساعت سایز 16 ULTRA PIPE باضخامت 1/5 میلیمتر
نام کالاسایزواحد سفارشقیمت
با فاصله دريپر 30 سانتیمتر16 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 40 سانتیمتر16 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 50 سانتیمتر16 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 75 سانتیمتر16 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 100 سانتیمتر16 mmكويل 400 متريبه روز
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار PC استوانه ای با دبی 2 و 4 لیتر در ساعت سایز 16 ULTRA PIPE PC با ضخامت 1 میلیتر
نام کالاسایزواحد سفارشقیمت
با فاصله دريپر 30 سانتیمتر16 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 40 سانتیمتر16 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 50 سانتیمتر16 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 75 سانتیمتر16 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 100 سانتیمتر16 mmكويل 400 متريبه روز
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار pc استوانه ای با دبی 2 و 4 لیتر در ساعت سایز 16 ULTRA PIPE باضخامت 1/2 میلیمتر
نام کالاسایزواحد سفارشقیمت
با فاصله دريپر 30 سانتیمتر16 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 40 سانتیمتر16 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 50 سانتیمتر16 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 75 سانتیمتر16 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 100 سانتیمتر16 mmكويل 400 متريبه روز
لوله های آبیاری قطره ای ساده ULTRA PIPE سایز 20
نام کالاسایزواحد سفارشقیمت
ضخامت 1 میلیمتر - استاندارد ملی 760720 mmكويل 400 متريبه روز
ضخامت 2/1 میلیمتر - استاندارد ملی 760620 mmكويل 400 متريبه روز
ضخامت 3/1 میلیمتر - استاندارد قديم 20 mmكويل 400 متريبه روز
ضخامت 5/1 میلیمتر - استاندارد ملی 760720 mmكويل 400 متريبه روز
لوله های آبیاری قطره ای سه لایه سایز 20 ULTRA PIPE به رنگ سبز
نام کالاسایزواحد سفارشقیمت
ضخامت 1 میلیمتر - استاندارد ملی 760720 mmكويل 400 متريبه روز
ضخامت 2/1 میلیمتر - استاندارد ملی 760620 mmكويل 400 متريبه روز
ضخامت 3/1 میلیمتر - استاندارد قديم 20 mmكويل 400 متريبه روز
ضخامت 5/1 میلیمتر - استاندارد ملی 760720 mmكويل 400 متريبه روز
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار استولنه ای با دبی 2 و 4 لیتر در ساعت سایز 20 ULTRA PIPE با ضخامت 1 میلیمتر
نام کالاسایزواحد سفارشقیمت
با فاصله دريپر 30 سانتیمتر20 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 40 سانتیمتر20 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 50 سانتیمتر20 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 75 سانتیمتر20 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 100 سانتیمتر20 mmكويل 400 متريبه روز
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار استوانه ای با دبی 2 و 4 در ساعت سایز 20 ULTRA PIPE باضخامت 1/3 میلیمتر
نام کالاواحد سفارشواحد سفارشقیمت
با فاصله دريپر 30 سانتیمتر20 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 40 سانتیمتر20 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 50 سانتیمتر20 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 75 سانتیمتر20 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 100 سانتیمتر20 mmكويل 400 متريبه روز
لوله های آبیاری قطره ای دریپردار استوانه ای با دبی 2 و 4 در ساعت سایز 20 ULTRA PIPE با ضخامت 1/5 میلیمتر
نام کالاسایزواحد سفارشقیمت
با فاصله دريپر 30 سانتیمتر20 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 40 سانتیمتر20 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 50 سانتیمتر20 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 75 سانتیمتر20 mmكويل 400 متريبه روز
با فاصله دريپر 100 سانتیمتر20 mmكويل 400 متريبه روز
نوارهای آبیاری قطره ای ULTRA TAPE با ضخامت 150 میکرون
نام کالا(MM )سایزلیتر در مترواحد سفارشقیمت
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 10 سانتيمتر167كويل 3000/1500 متريبه روز
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 20 سانتيمتر163/5كويل 3000/1500 متريبه روز
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 30 سانتيمتر162/3كويل 3000/1500 متريبه روز
نوارهای آبیاری قطره ای ULTRA PIPE با ضخامت 200 میکرون
نام کالا(MM)سایزلیتر در مترواحد سفارشقیمت
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 10 سانتيمتر167كويل 3000/1500 متريبه روز
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 20 سانتيمتر163/5كويل 3000/1500 متريبه روز
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 30 سانتيمتر162/3كويل 3000/1500 متريبه روز
نوارهای آبیاری قطره ای ULTRA TAPE با ضخامت 250 میکرون
نام کالبا(MM)سایزلیتر در مترواحد سفارشقیمت
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 10 سانتيمتر167كويل 3000/1500 متريبه روز
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 20 سانتيمتر163/5كويل 3000/1500 متريبه روز
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 30 سانتيمتر162/3كويل 3000/1500 متريبه روز
نوارهای آبیاری قطره ای ULTRA TAPE باضخامت 175 میکرون
نام کالا(MM)سایزلیتر در مترواحد سفارشقیمت
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 10 سانتيمتر227كويل 2000 متريبه روز
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 20 سانتيمتر223/5كويل 2000 متريبه روز
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 30 سانتيمتر222/3كويل 2000 متريبه روز
نوارهای آبیاری قطره ای ULTRA TAPE باضخامت 200 میکرون
نام کالا(MM)سایزلیتر در مترواحد سفارشقیمت
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 10 سانتيمتر2277به روز
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 20 سانتيمتر223/53/5به روز
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 30 سانتيمتر222/32/3به روز
نوارهای آبیاری قطره ای ULTRA TAPE با ضخامت 250 میکرون
نام کالا(MM)سایزلیتر در مترواحد سفارشقیمت
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 10 سانتيمتر227كويل 2000 متريبه روز
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 20 سانتيمتر223/5كويل 2000 متريبه روز
با دريپر 7/0 ليتر بر ساعت و فاصله 30 سانتيمتر222/3كويل 2000 متريبه روز
نسل جدید نوارهای آبیاری قطره ای ULTRA TAPE PLUS با ضخامت 150 , 200 , 250 میکرون - دارای ناحیه بزرگتر فیلتر و حساسیت کمتر در گرفتگی
نام کالا(MM)سایزلیتر در مترواحد سفارشقیمت
با دريپر 6/1 ليتر بر ساعت و فاصله 15 سانتيمتر1610/6كويل 3000/1500 متريبه روز
با دريپر 6/1 ليتر بر ساعت و فاصله 30 سانتيمتر165/3كويل 3000/1500 متريبه روز
نسل جدید نوارهای آبیاری قطره ای ULTRA TAPE PLUS با ضخامت 175 , 200 , 250 میکرون - دارای ناحیه بزرگتر فیلتر و حساسیت کمتر در گرفتگی
نام کالا(MM)سایزلیتر در مترواحد سفارشقیمت
با دريپر 6/1 ليتر بر ساعت و فاصله 15 سانتيمتر2210/6كويل 2000 متريبه روز
با دريپر 6/1 ليتر بر ساعت و فاصله 30 سانتيمتر225/3كويل 2000 متريبه روز
اتصالات پلی فیت
نام کالااندازهکد کالاتعداد در کارتنقیمت
اتصال یکسر دنده نر20 × 1/2VN/M80-EE072به روز
اتصال یکسر دنده نر25 × 3/4VN/M80-FF060به روز
اتصال یکسر دنده نر32 × 1 VN/M80-GG032به روز
اتصال یکسر دنده نر40 × 1 1/4VN/M80-HH036به روز
اتصال یکسر دنده نر50 × 1 1/2VN/M80-II025به روز
اتصال یکسر دنده نر63×2˝VN/M80-JJ018به روز
اتصال یکسر دنده نر75 × 2 1/2VN/M80-KI021به روز
اتصال یکسر دنده نر90 × 3″VN/M80-LL012به روز
اتصال یکسر دنده ماده20 × 1/2VN/M68-EE072به روز
اتصال یکسر دنده ماده25 × 3/4VN/M68-FF050به روز
اتصال یکسر دنده ماده32× 1VN/M68-GG030به روز
اتصال یکسر دنده ماده40 × 1 1/4VN/M68-HH040به روز
اتصال یکسر دنده ماده50 × 1 1/2VN/M68-II030به روز
اتصال یکسر دنده ماده63 × 1 1/2VN/M68-JI016به روز
اتصال یکسر دنده ماده63×2˝VN/M68-JJ016به روز
اتصال یکسر دنده ماده75 × 2 1/2VN/M68-KI020به روز
اتصال یکسر دنده ماده90 × 3″VN/M68-LL010به روز
رابط20 × 20VN/M66-EE048به روز
رابط25 × 25VN/M66-FF030به روز
رابط32 × 32VN/M66-JJ016به روز
رابط40 × 40VN/M66-HH024به روز
رابط50 × 50VN/M66-II012به روز
رابط63×63VN/M66-JJ09به روز
رابط75 × 75VN/M66-KK010به روز
رابط90 × 90VN/M66-LL07به روز
رابط110 × 110VN/M66-MM05به روز
تبدیل25 × 20VN/M84-FE040به روز
تبدیل32 × 20VN/M84-GE030به روز
تبدیل32 × 25VN/M84-GF024به روز
تبدیل40 × 32VN/M84-HG030به روز
تبدیل50 × 40VN/M84-IH016به روز
تبدیل63×40VN/M84-JH012به روز
تبدیل63×50VN/M84-JI012به روز
تبدیل75 × 50VN/M84-KI018به روز
تبدیل75 ×63VN/M84-KJ012به روز
تبدیل90×63VN/M84-LJ09به روز
تبدیل90×75VN/M84-LK08به روز
تبدیل110×90VN/M84-ML05به روز
(سه راه ساده (مساوی20×20×20VN/M88-EEE30به روز
(سه راه ساده (مساوی25×25×25VN/M88-FFF14به روز
(سه راه ساده (مساوی32×32×32VN/M88-JJJ10به روز
(سه راه ساده (مساوی40×40×40VN/M88-HHH12به روز
(سه راه ساده (مساوی50×50×50VN/M88-III6به روز
(سه راه ساده (مساوی63×63×63VNM88-JJJ4به روز
(سه راه ساده (مساوی75×75×75VN/M88-KKK5به روز
(سه راه ساده (مساوی90×90×90VN/M88-LLL4به روز
سه راه ماده20 ×1/2 × 20VN/M78-EEE40به روز
سه راه ماده25 ×3/4 × 25VN/M78-FFF25به روز
سه راه نری40 ×1 1/4 × 40VN/M76-HH015به روز
سه راه نری50 ×1 1/2 × 50VN/M76-II010به روز
سه راه نری63×2˝×63VN/M76-JJJ6به روز
سه راه نری75 ×2 1/2 ×75VN/M76-KKK3به روز
درپوش انتهايی20VN/M72-E0096به روز
درپوش انتهايی25VN/M72-F0060به روز
درپوش انتهايی32VN/M72-G0030به روز
درپوش انتهايی40VN/M72-H0048به روز
درپوش انتهايی50VN/M72-I0024به روز
درپوش انتهايی63VN/M72-J0016به روز
درپوش انتهايی75VN/M72-K0020به روز
درپوش انتهايی90VN/M72-L0012به روز
درپوش انتهايی110VN/M72-M008به روز
زانو ساده20 × 20VN/M82-EE050به روز
زانو ساده25 × 25VN/M82-FF025به روز
زانو ساده63 × 63VN/M82-JJ08به روز
زانو يکسر دنده نر20 × 1/2VN/M86-EE080به روز
زانو يکسر دنده نر25 × 3/4VN/M86-FF050به روز
زانو يکسر دنده ماده20 × 1/2VN/M74-EE072به روز
زانو يکسر دنده ماده25 × 3/4VN/M74-FF040به روز
اتصال فلنچ دار 75 ×2 1/2VN/M90-K7015به روز
اتصال فلنچ دار 90 × 3″VN/M90-L6012به روز
اتصال فلنچ دار 110 × 4″VN/M90-M506به روز
کمربندهای ساده
نام کالااندازهتعداد پیچکد کالاتعداد در کارتنقیمت
کمربند 32 دنده پلی اتیلن32 × 1/2"4 پیچVN/M64-G0080به روز
کمربند 32 دنده پلی اتیلن32 × 3/4"4 پیچVN/M64-GG080به روز
کمربند 40 دنده پلی اتیلن40 × 1/2"4 پیچVN/M64-H0040به روز
کمربند 40 دنده پلی اتیلن40 × 3/4"4 پیچVN/M64-HH040به روز
کمربند 40 دنده پلی اتیلن40 × 1"4 پیچVN/M64-HHH40به روز
کمربند 50 دنده پلی اتیلن50 × 1/2"4 پیچVN/M64-I0036به روز
کمربند 50 دنده پلی اتیلن50 × 3/4"4 پیچVN/M64-II036به روز
کمربند 50 دنده پلی اتیلن50 × 1 4 پیچVN/M64-III36به روز
کمربند 63 دنده پلی اتیلن63 × 1/2"4 پیچVN/M64-J0032به روز
کمربند 63 دنده پلی اتیلن63 × 3/4"4 پیچVN/M64-JJ032به روز
کمربند 63 دنده پلی اتیلن63 × 1"4 پیچVN/M64-JJJ32به روز
کمربند 63 دنده پلی اتیلن63×1 1/44 پیچVN/M64-J8016به روز
کمربند 63 دنده پلی اتیلن63×1 1/24 پیچVN/M64-J7016به روز
کمربند 63 دنده پلی اتیلن63×2˝4 پیچVN/M64-J6016به روز
کمربند 75 دنده پلی اتیلن75 × 1/24 پیچVN/M64-K0024به روز
کمربند 75 دنده پلی اتیلن75 × 3/44 پیچVN/M64-KK024به روز
کمربند 75 دنده پلی اتیلن75 × 14 پیچVN/M64-KKK24به روز
کمربند 75 دنده پلی اتیلن75 × 1 1/24 پیچVN/M64-K7014به روز
کمربند 75 دنده پلی اتیلن75 × 24 پیچVN/M64-K6014به روز
کمربند 90 دنده پلی اتیلن90 × 1/2"4 پیچVN/M64-L0012به روز
کمربند 90 دنده پلی اتیلن90 × 3/4"4 پیچVN/M64-LL012به روز
کمربند 90 دنده پلی اتیلن90 × 1"4 پیچVN/M64-LLL12به روز
کمربند 90 دنده پلی اتیلن90 × 2"4 پیچVN/M64-L6012به روز
کمربند 110 دنده پلی اتیلن110 × 1/2"4 پیچVN/M64-M0010به روز
کمربند 110 دنده پلی اتیلن110 × 3/4"4 پیچVN/M64-MM010به روز
کمربند 110 دنده پلی اتیلن110 × 1"4 پیچVN/M64-MMM10به روز
کمربند 110 دنده پلی اتیلن110 × 2"4 پیچVN/M64-M6010به روز
کمربند 125 دنده پلی اتیلن125 × 1/2"4 پیچVN/M64-N0020به روز
کمربند 125 دنده پلی اتیلن125 × 3/4"4 پیچVN/M64-NN020به روز
کمربند 125 دنده پلی اتیلن125 × 1"4 پیچVN/M64-NNN20به روز
کمربند 125 دنده پلی اتیلن125 ×1 1/2"4 پیچVN/M64-N7020به روز
کمربند 125 دنده پلی اتیلن125 × 2"4 پیچVN/M64-N6020به روز
کمربند 160 دنده پلی اتیلن160×1⁄26 پیچVN/M64-P1010به روز
کمربند 160 دنده پلی اتیلن160×3⁄46 پیچVN/M64-P2010به روز
کمربند 160 دنده پلی اتیلن160×1˝6 پیچVN/M64-P3010به روز
کمربند 160 دنده پلی اتیلن160×11⁄26 پیچVN/M64-P5010به روز
کمربند 160 دنده پلی اتیلن160×11⁄46 پیچVN/M64-P4010به روز
کمربند 160 دنده پلی اتیلن160×2˝6 پیچVN/M64-06010به روز
کمربند 200 دنده پلی اتیلن200×1⁄26 پیچVN/M64-R108به روز
کمربند 200 دنده پلی اتیلن200×3⁄46 پیچVN/M64-R208به روز
کمربند 200 دنده پلی اتیلن200×1˝6 پیچVN/M64-R308به روز
کمربند 200 دنده پلی اتیلن200×2˝6 پیچVN/M64-R608به روز
کمربندها با رینگ فلزی
نام کالااندازهتعداد پیچکد کالاتعداد در کارتنقیمت
کمربند پلي اتیلن بارینگ فلزی40×1 4 پیچVN/M65-HR3به روز
کمربند پلي اتیلن بارینگ فلزی50×1 4 پیچVN/M65-IR336به روز
کمربند پلي اتیلن بارینگ فلزی63 ×1 4 پیچVN/M65-JR332به روز
کمربند پلي اتیلن بارینگ فلزی63 ×2 4 پیچVN/M65-JR616به روز
کمربند پلي اتیلن بارینگ فلزی75 ×1 4 پیچVN/M65-KR324به روز
کمربند پلي اتیلن بارینگ فلزی75 ×2 4 پیچVN/M65-KR614به روز
کمربند پلي اتیلن بارینگ فلزی90×1 4 پیچVN/M65-LR312به روز
کمربند پلي اتیلن بارینگ فلزی90 ×24 پیچVN/M65-LR612به روز
کمربند پلي اتیلن بارینگ فلزی110 ×1 4 پیچVN/M65-MR310به روز
کمربند پلي اتیلن بارینگ فلزی110 × 2 4 پیچVN/M65-MR610به روز
کمربند پلي اتیلن بارینگ فلزی 125× 1 4 پیچVN/M65-NR320به روز
کمربند پلي اتیلن بارینگ فلزی125 × 2 4 پیچVN/M65-NR620به روز
کمربند پلي اتیلن بارینگ فلزی160× 1 6 پیچVN/M65-PR310به روز
کمربند پلي اتیلن بارینگ فلزی160 × 26 پیچVN/M65-PR610به روز
کمربند پلي اتیلن بارینگ فلزی200 × 16 پیچVN/M65-PR6به روز
کمربند پلي اتیلن بارینگ فلزی200× 2 6 پیچVN/M65-RR68به روز
کمربندهای با بوشن برنجی
نام کالااندازهتعداد پیچکد کالاتعداد در کارتنقیمت
کمربند 50 با بوشن برنجی50 × 1/24 پیچVN/M63-I1036به روز
کمربند 50 با بوشن برنجی50 × 3/44 پیچVN/M63-I2036به روز
کمربند 50 با بوشن برنجی50 × 14 پیچVN/M63-I3036به روز
کمربند 63 با بوشن برنجی63 × 1/2"4 پیچVN/M63-J1032به روز
کمربند 63 با بوشن برنجی63 × 3/4"4 پیچVN/M63-J2032به روز
کمربند 63 با بوشن برنجی63 × 1"4 پیچVN/M63-J3032به روز
کمربند 75 با بوشن برنجی75 × 1/24 پیچVN/M63-K1024به روز
کمربند 75 با بوشن برنجی75 × 3/44 پیچVN/M63-K2024به روز
کمربند 75 با بوشن برنجی75 × 14 پیچVN/M63-K3024به روز
کمربند 90 با بوشن برنجی90 × 1/2"4 پیچVN/M63-L1012به روز
کمربند 90 با بوشن برنجی90 × 3/4"4 پیچVN/M63-L2012به روز
کمربند 90 با بوشن برنجی90 × 1"4 پیچVN/M63-L3012به روز
کمربند 110 با بوشن برنجی110 × 1/2"4 پیچVN/M63-M1010به روز
کمربند 110 با بوشن برنجی110 × 3/4"4 پیچVN/M63-M2010به روز
کمربند 110 با بوشن برنجی110 × 1"4 پیچVN/M63-M3010به روز
کمربند 125 با بوشن برنجی125 × 1/24 پیچVN/M63-N1020به روز
کمربند 125 با بوشن برنجی125 × 3/44 پیچVN/M63-N2020به روز
کمربند 125 با بوشن برنجی125 × 14 پیچVN/M63-N3020به روز
کمربند 160 با بوشن برنجی160×1⁄26 پیچVN/M63-P1010به روز
کمربند 160 با بوشن برنجی160×3⁄46 پیچVN/M63-P2010به روز
کمربند 160 با بوشن برنجی160×1˝6 پیچVN/M63-P3010به روز