نوار و اتصالات قطره ای درجه یک صادراتی A
کد کالانام کالاقیمتنوع بسته بندیتعداد در بسته
ABA001نوارتیپ درزدار175میکرون فاصله چکان10و 20 و 30 سانتی تک مداربه روزکلاف1000 متری
ABA002لوله 16 و 20 لودن با مواد استانداردبه روزکلاف400 متری
ABA003شیر انشعاب تیپ 16*17دارای تاییدیه از دفتر بهبودبه روزکارتن500 عدد
ABA004شیر انشعاب تیپ 16*16دارای تاییدیه از دفتر بهبودبه روزکارتن500 عدد
ABA005شیر انشعاب لوله 20*20 و 16*20به روزکارتن500 عدد
ABA006شیر انشعاب لوله 16* "1/2به روزکارتن500 عدد
ABA007شیر انشعاب لوله 16* "3/4به روزکارتن500 عدد
ABA008شیر انشعاب لوله 16* "3/4  و 20" *1/2به روزکارتن500 عدد
ABA009شیر انشعاب تیپ 17* "1/2به روزکارتن500 عدد
ABA010شیر انشعاب تیپ 16* "3/4به روزکارتن500 عدد
ABA011شیر انشعاب تیپ 17 * 17به روزکارتن1000 عدد
ABA012رابط تیپ 17*16 نارنجیدارای تاییدیه از دفتر بهبودبه روزکیسه1000 عدد
ABA013رابط تیپ به تیپ 17*17 نارنجیدارای تاییدیه از دفتر بهبودبه روزکیسه2000 عدد
ABA014درپوش انتهایی تیپ 17 ولی فلت مهره نارنجیبه روزکیسه10000 عدد
ABA015واشر انشعاب 12 شفاف یا مشکی درجه یکبه روزکیسه5000 عدد
ABA016واشر انشعاب 16 شفاف یا مشکیدارای تاییدیه از دفتر بهبودبه روزکیسه5000 عدد
ABA017واشر انشعاب 16 استوانه ای شفافدارای تاییدیه از دفتر بهبودبه روزکیسه5000 عدد
ABA018واشر درپوش 16 شفاف یا مشکی درجه یکبه روزکیسه5000 عدد
ABA019واشر انشعاب 18 شفاف یا مشکی درجه یکبه روزکیسه5000 عدد
ABA020واشر درپوش 18 شفاف یا مشکی درجه یکبه روزکیسه5000 عدد
ABA021واشر انشعاب 20 استوانه ای شفاف درجه یکبه روزکیسه4000 عدد
انواع قطره چکان
کد محصولنام کالاقیمتنوع بسته بندیتعداد در بسته
ABA022قطره چکان دبی ثابت 4 لیتر پرسیPCبه روزکارتن5000 عدد
ABA023قطره چکان دبی ثابت 8 لیتر پرسیPCبه روزکارتن5000 عدد
ABA024قطره چکان دبی ثابت 4 لیتر بازشوندهPC2به روزکیسهدر حال ساخت
ABA025قطره چکان دبی ثابت 8 لیتر بازشوندهPC2به روزکیسهدر حال ساخت
ABA026قطره چکان تنظیمی روی خط چهار شیار باورودی بزرگبه روزکیسه5000 عدد
ABA027سه راه قطره چکان تنظیمی نارنجیبه روزکیسه5000 عدد
ABA028سه راه قطره چکان تنظیمی مشکیبه روزکیسه1500 عدد
ABA029قطره چکان تنظیمی روی خط 8 روزنه  مشکیبه روزکیسه1500 عدد
ABA030به روزکیسه5000 عدد
اتصالات قطره ای با کیفیت مطلوب و کلاس B
کد محصولنام کالاتوضیحاتقیمتنوع بسته بندیتعداد دربسته
ABA031لوله 16 لودن درجه کیفی B و Ccable tupeبه روزمخابراتی400 متری
ABA032شیر انشعاب تیب 16*17PP تک اورینگبه روزکارتن500 عدد
ABA033شیر انشعاب لوله 16*16PP تک اورینگبه روزکارتن500 عدد
ABA034شیر انشعاب لوله 16*1/2 PP کشویی تک اورینگبه روزکارتن500 عدد
ABA035شیر انشعاب لوله 16*17 PP کشویی تک اورینگبه روزکارتن500 عدد
ABA036رابط تیپ 17*16مشکی مهره بلندبه روزکارتن500 عدد
ABA037رابط تیپ به تیپ 17*17مشکی مهره بلندبه روزکارتن500 عدد
ABA038رابط لوله 16*16دارای تاییدیه از دفتر بهبودبه روزکیسه1000 عدد
ABA039رابط لوله 16*12 و رابط لوله 12*16 سر کجبه روزکیسه1000 عدد
ABA040بست ابتدایی 5/6*16به روزکیسه3000 عدد
ABA041در پوش انتهایی تیپ 17  مشکی مهره بلندبه روزکیسه5000 عدد
ABA042درپوش انتهایی لوله 16 پرسیبه روزکیسه4000 عدد
ABA043درپوش انتهایی 16 (بست عینکی)به روزکیسه2000 عدد
ABA044پایه نگهدارنده تیپ و لوله 16 سایز بزرک(قیم تیپ)به روزکیسه4000 عدد
ABA045سه راهی 16*16دارای تاییدیه از دفتر بهبودبه روزکیسه4000 عدد
ABA046زانوی 90 درجه 16*16به روزکیسه500 عدد
ABA047زانوی 90 درجه 1/2*16دارای تاییدیه از دفتر بهبودبه روزکیسه2000 عدد
ABA048زانوی 90 درجه 16 * 16دارای تاییدیه از دفتر بهبودبه روزکیسه3000 عدد
ABA049زانوی 90 درجه " 1/2 * 16به روزکیسه2000 عدد
انواع گرد بر و پانچر
کد محصولنام کالاتوضیحاتقیمتنوع بسته بندیتعداد در بسته
ABA050پانچر قطره چکان دستی 3 میلبه روزکارتن60 عدد
ABA051پانچر قطره چکان دستی 5 میلبه روزکارتن60 عدد
ABA052گرد بر دریلی لوله دستی 16 میلمناسب جهت واشر 16به روزکارتن400 عدد
ABA053گرد بر دریلی لوله  9 و 12 و 18 و 20 میلمناسب جهت واشر 9 و 12 و 18 و 20به روزکارتن400 عدد
ABA054گرد بر دریلی لوله  16 میلمناسب جهت واشر 16به روزکارتن400 عدد
ABA055گرد بر دریلی لوله دستی 9 و 12 میلمنایب جهت واشر 9 و 12به روزکارتن60 عدد
ABA056گرد بر دریلی لوله دستی 18 و 20 میلمناسب جهت واشر 18 و 20به روزکارتن60 عدد
انواع شیر و رایزر و اتصالات آبیاری تحت فشار
کد محصول نام کالا توضیحاتقیمتنوع بسته بندیتعداد در بسته
ABA060شیر خودکار پلیمری " 0 آبافرین جنس پلی استالدارای تاییدیه از دفتر بهبودبه روزکارتن 01 عدد
ABA061شیر خودکار پلیمری " 0/5 5آبافرین جنس پلی استالدارای تاییدیه از دفتر بهبودبه روزکارتن 04 عدد
ABA062شیر توپی پلیمری " 5*" 5 ماده ربع گرد دسته فلزی ضد قفلبازشوندهبه روزکارتن 11 عدد
ABA063شیر توپی پلیمری "0 *"0 ماده ربع گرد دسته فلزی ضد قفلبازشوندهبه روزکارتن 04 عدد
ABA064رایزر آلومینیومی " 0/5 5 و " 0 یک متری بدون بست و قلاب به روزکیسه 01 عدد
ABA065تبدیل پلیمری رایزر آلومینیومی mm 08 * " 0/5 5 به روزکارتن 411 عدد
ABA066بست و قلاب رایزر " 0 جهت اتصال به شیر خودکار 1 اینچ به روزکیسه 11
ABA067بست و قلاب رایزر " 0/5 5 جهت اتصال به شیر خودکار " 1/6 6 اینچ به روزکیسه 11
ABA068بست و قلاب رایزر" 0/5 5 و" 0 دسته دار به روزکیسه 11
ABA069پایه نگهدارنده رایز جهت جلوگیری از ارتعاشات آبپاش , جایگزین مناسب به جای بتن ریزی رایزها نسب آسان سریع , چند برابر کارامد تر از روش بتن ریزی قدیمیبندیل عدد 51
رایزرهای پلیمری سایز 2 اینچ
کد محصولسایزقیمتنوع بسته بندیتعداد در بسته
ABA07030 * 2" سانتیبه روزکارتن25 عدد
ABA07140 * 2 " سانتیبه روزکارتن20 عدد
ABA07250 * 2 " سانتیبه روزکارتن20 عدد
ABA07360 * 2 " سانتیبه روزکارتن20 عدد
ABA07475 * 2 " سانتیبه روزکارتن20 عدد
ABA075100 * 2 " سانتیبه روزکارتن20 عدد
رایزرهای پلیمری سایز 11/2 اینچ
کد محصولسایزقیمتنوع بسته بندیتعداد در بسته
ABA08030 * 11/2 سانتیبه روزکارتن40 عدد
ABA08140 * 11/2 سانتیبه روزکارتن30 عدد
ABA08250* 11/2 سانتیبه روزکارتن30 عدد
ABA08360 * 11/2 سانتیبه روزکارتن30 عدد
ABA08475 * 11/2 سانتیبه روزکارتن30 عدد
ABA085100 * 11/2 سانتیبه روزکارتن30 عدد
رایزرهای پلیمری سایز 1 اینچ
کد محصولسایزقیمتنوع بسته بندیتعداد در بسته
ABA09030 * 1 " سانتیبه روزکارتن63 عدد
ABA09140 * 1 " سانتیبه روزکارتن63 عدد
ABA09250 * 1 " سانتیبه روزکارتن63 عدد
ABA09360 * 1 " سانتیبه روزکارتن63 عدد
ABA09475 * 1 " سانتیبه روزکارتن63 عدد
ABA095100 * 1 " سانتیبه روزکارتن63 عدد
رایزرهای پلیمری سایز 3/4 اینچ
کد محصولسایزقیمتنوع بسته بندیتعداد در بسته
ABA10030 * 3/4 " سانتیبه روزکارتن110 عدد
ABA10140 * 3/4 " سانتیبه روزکارتن110 عدد
ABA10250 * 3/4 " سانتیبه روزکارتن110 عدد
ABA10360 * 3/4 " سانتیبه روزکارتن110 عدد
ABA10475 * 3/4 " سانتیبه روزکارتن110 عدد
ABA105100 * 3/4 " سانتیبه روزکارتن110 عدد
کمربند پلیمری با دنده های استاندارد
کد محصولسایزقیمتنوع بسته بندیتعداد در بسته
ABA10032 * 1/2 "به روزکارتن120 عدد
ABA111 32 * 3/4 "به روزکارتن120 عدد
ABA112 40 * 1/2 "به روزکارتن120 عدد
ABA113 40 * 3/4 "به روزکارتن120 عدد
ABA114 40 * 1 "به روزکارتن120 عدد
ABA11550 * 1/2 "به روزکارتن120 عدد
ABA11650 * 3/4 "به روزکارتن120 عدد
ABA11750 * 1به روزکارتن100 عدد
ABA11850 * 11/2 "به روزکارتن80 عدد
ABA11963 * 11/2 "به روزکارتن60 عدد
ABA120 63 * 3/4 "به روزکارتن60 عدد
ABA12163 * 1 "به روزکارتن60 عدد
ABA122 63 * 11/4 "به روزکارتن45 عدد
ABA123 63 * 11/2 "به روزکارتن45 عدد
ABA12463 * 2 "به روزکارتن45 عدد
ABA12575 * 1/2 "به روزکارتن60 عدد
ABA12675 * 3/ 4 "به روزکارتن60 عدد
ABA12775 * 1 "به روزکارتن60 عدد
ABA12875 * 11/4 "به روزکارتن36 عدد
ABA12975 * 11/2 "به روزکارتن36 عدد
ABA13075 * 2 "به روزکارتن36 عدد
ABA13190 * 1/2 "به روزکارتن36 عدد
ABA13290 *3/4 "به روزکارتن36 عدد
ABA13390 * 11/4 "به روزکارتن30 عدد
ABA13390 * 1 "به روزکارتن30 عدد
ABA13490 * 11/2 "به روزکارتن30 عدد
ABA13590 * 2 "به روزکارتن30 عدد
ABA13690 * 2 1/2 "به روزکارتن25 عدد
ABA137110 * 1/2 "به روزکارتن24 عدد
ABA138110 * 3/4 "به روزکارتن24 عدد
ABA139110 * 1 "به روزکارتن24 عدد
ABA140110 * 11/4 "به روزکارتن20 عدد
ABA141110 * 11/2 "به روزکارتن24 عدد
ABA142110 * 2 "به روزکارتن20 عدد
ABA143110 * 2 1/2 "به روزکارتن16 عدد
ABA144110 * 3 " بارینگ فلزیبه روز16 عدد
ABA145125 * 1/2 "به روزکارتن16 عدد
ABA146125 * 3/4 "به روزکارتن16 عدد
ABA147125 * 1 "به روزکارتن16 عدد
ABA148125 * 11/4 "به روزکارتن16 عدد
ABA149125 * 11/2 "به روزکارتن16 عدد
ABA150125 * 2 "به روزکارتن18 عدد
ABA151125 * 2 1/2 "به روزکارتن18 عدد
ABA152125 * 3 " بارینگ فلزیبه روزکارتن9 عدد
ABA153125 * 4 " بارینگ فلزیبه روزکارتن6 عدد
ABA154160 * 1/2 "به روزکارتن6 عدد
ABA155160 * 3/4 "به روزکارتن6 عدد
ABA156160 * 1 "به روزکارتن6 عدد
ABA157160 * 11/4 "به روزکارتن6 عدد
ABA158160 * 11/2 "به روزکارتن6 عدد
ABA159160 * 2 "به روزکارتن6 عدد
ABA160160 * 2 1/2 "به روزکارتن6 عدد
ABA161160 * 3 " بارینگ فلزیبه روزکارتن6 عدد
ABA162160 * 4 " بارینگ فلزیبه روزکارتن6 عدد
اتصال سریع لوله
کد محصولسایزقیمتنوع بسته بندیتعداد در بسته
ABA200 لوله 6 متری کامل 75 با اتصال سریعبه روز4 بار6 متری
ABA201لوله 6 متری کامل 63 با اتصال سریعبه روز4 بار6 متری
ABA202 اتصال نر 75به روز4 بار6 متری
ABA203 اتصال نر 63به روزکیسه6 متری
ABA205اتصال ماده 75به روزکیسه6 متری
ABA206اتصال ماده 63به روزکیسه6 متری
ABA207اتصال کور نر 75 و 63به روزکیسه6 متری
ABA208اتصال کور ماده 75 و 63به روزکیسه6 متری
مقسم با مواد پلی استال
کد محصولسایزقیمتنوع بسته بندیتعداد دربسته
ABA2201 " * 16 سویه 4به روزیک طرفه500 عدد
ABA2211 " * 16 سویه 4به روزX طرح500 عدد
ABA2221 " * 17 سویه 4به روزیک طرفه300 عدد
ABA2231 " * 17 سویه 4به روزX طرح300 عدد
ABA2241 " * 16 سویه 6به روزکامل200 عدد
ABA2251 " * 17 سویه 6به روزکامل200 عدد
کمربند پلیمری با نافی دنده برنجی
کد محصولسایزقیمتنوع در بسته بندیتعداد در بسته
ABA17032 * 1/2 "به روزکارتن120 عدد
ABA17132 * 3/4 "به روزکارتن120 عدد
ABA17240 * 1/2 "به روزکارتن120 عدد
ABA17340 * 3/4 "به روزکارتن120 عدد
ABA17450 * 1/2 "به روزکارتن120 عدد
ABA17550 * 3/4 "به روزکارتن120 عدد
ABA17650 * 1 "به روزکارتن80 عدد
ABA17763 * 1/2 "به روزکارتن60 عدد
ABA17863 * 3/4 "به روزکارتن60 عدد
ABA17963 * 1 "به روزکارتن60 عدد
ABA18075 * 1/2 "به روزکارتن60 عدد
ABA18175 * 3/4 "به روزکارتن60 عدد
ABA18275 * 1 "به روزکارتن60 عدد
ABA181390 * 1/2 "به روزکارتن36 عدد
ABA18490 * 3/4 "به روزکارتن36 عدد
ABA18590 * 1 "به روزکارتن36 عدد
ABA186110 * 1/2 "به روزکارتن24 عدد
ABA187110 * 3/4 "به روزکارتن24 عدد
ABA188110 * 1 "به روزکارتن24 عدد
ABA189125 * 1/2 "به روزکارتن24 عدد
ABA190125 * 3/4"به روزکارتن24 عدد
ABA191125 * 1 "به روزکارتن24 عدد
ABA192160 * 1/2 "به روزکارتن24 عدد
ABA193160 * 3/4 "به روزکارتن24 عدد
ABA194160 * 1 "به روزکارتن24 عدد
مغزی پلیمری پلی استال با دنده استاندارد
کد محصولسایزقیمتنوع بسته بندیتعداد در بسته
ABA2301به روزکارتن500 عدد
ABA23111/2 "به روزکارتن210 عدد
ABA2322به روزکارتن120 عدد
ABA23321/2 "به روزکارتن60 عدد
ABA2343به روزکارتن45 عدد
ABA2354به روزکارتن16 عدد
تبدیل دنده ای یکسر نر یکسر ماده پلی استال
کد محصولسایزقیمتنوع بسته بندیتعداد در بسته
ABA2501/2 * 1 "به روزکارتن750 عدد
ABA2513/4 * 1 "به روزکارتن1100 عدد
ABA2521/2 " * 11/2 "به روزکارتن330 عدد
ABA2533/4 " * 11/2 "به روزکارتن330 عدد
ABA2541 " * 11/2 "به روزکارتن330 عدد
ABA25538 " * 11/2 "به روزکارتن450 عدد
ABA2561/2 " * 2 "به روزکارتن200 عدد
ABA2573/4 " * 2 "به روزکارتن200 عدد
ABA2581 " * 2 "به روزکارتن200 عدد
ABA25911/2 " * 2 "به روزکارتن250 عدد
ABA2602 " * 21/2 "به روزکارتن120 عدد
ABA2612 " * 3 "به روزکارتن75 عدد
ABA26221/2 " * 4 "به روزکارتن90 عدد
ABA2632 " * 4 "به روزکارتن32 عدد
ABA26421/2 " * 4 "به روزکارتن32 عدد
ABA2653 " * 4 "به روزکارتن32 عدد
در پوش پلیمری پلی استال با دنده استاندارد
کد محصولسایزقیمتنوع بسته بندیتعداد در بسته
ABA2401/2 " 38 م مبه روزکارتن330 عدد
ABA2413/4 " 38 م مبه روزکارتن330 عدد
ABA2421 " * 38 م مبه روزکارتن330 عدد
ABA2431/2 " * 11/2به روزکارتن200 عدد
ABA2443/4 " * 11/2به روزکارتن200 عدد
ABA2451 " * 11/2به روزکارتن200 عدد
بوشن تبدیلی پلی استال
کد محصولسایزقیمتنوع بسته بندیتعداد در بسته
ABA2701/2 " * 38 م مبه روزکارتن330 عدد
ABA2713/4 " * 38 م مبه روزکارتن330 عدد
ABA2721 " * 38 م مبه روزکارتن330 عدد
ABA2731/2 " * 11/2 "به روزکارتن200 عدد
ABA2743/4 " * 11/2به روزکارتن200 عدد
ABA2751 " * 11/2به روزکارتن200 عدد
رابط و سر شلنگی پلیمری
کد محصولسایزقیمتنوع بسته بندیتعداد در بسته
ABA2802 " * 50 م مبه روزکارتندر حال ساخت
ABA28121/2 " * 63 م مبه روزکارتندر حال ساخت
ABA2823 " * 76 م مبه روزکارتندر حال ساخت
ABA2834 " * 100 م مبه روزکارتندر حال ساخت
ABA28050 " * 50 م م رابطبه روزکارتندر حال ساخت
ABA28163 " * 63 م م رابطبه روزکارتندر حال ساخت
ABA28275 " * 75 م م رابطبه روزکارتندر حال ساخت
ABA283100 " * 100 م م رابطبه روزکارتندر حال ساخت
محصولات خارجی و بازرگانی
ردیفنام کالاسایزقیمتنوع بسته بندیتعداد در بسته